موسسه حقوقی عدالت ایرانیان با کمال افتخار و به استناد ماده ۲ اساسنامه خود، آمادگی دارد با بهره گیری از نیروی انسانی مجرب و شیوه های تخصصی مناسب و با استفاده از فرمها و نرم افزارهای ویژه، مسئولیت مستندسازی اموال غیرمنقول سازمانها و شرکتهای مختلف، اعم از دولتی و غیردولتی را بر عهده بگیرد.

خدمات حقوقی که در فرایند مستندسازی اموال غیرمنقول انجام میپذیرد، اختصاراً به شرح ذیل میباشد:
۱- انجام استعلامات ثبتی و تحقیقات میدانی جهت احراز وضعیت حقوقی اراضی موضوع مستندسازی (به ویژه از نظر مالکیت، نوع کاربری و تصرفات فعلی )
۲- تهیه و تنظیم دعوتنامه، اخطاریه و متن آگهی های لازم و ابلاغ به اشخاص جهت رفع تعارضات احتمالی
۳- بررسی و ارزیابی اسناد و مدارک معارضین و مدعیان مالکیت و تعیین نحوه رفع تعارضات و دعاوی احتمالی
۴- مذاکره و تنظیم اسناد و توافقنامه­ های لازم با مالکین سابق یا معارضین جهت سیر مراحل مستندسازی
۵- تشکیل پرونده­های اختصاصی در مورد اراضی و املاک دولتی و اراضی ملی و منابع طبیعی به منظور تملک و مستندسازی از طریق مبادی ذیربط ( با توجه به ضوابط مندرج در ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره­های ذیل آن )
۶- شناسایی، تعیین و اعزام کارشناس یا هیأت کارشناسی مورد نیاز جهت مساحی، تنظیم صورت وضعیتهای مربوط به هر ملک (اعم از عرصه، اعیان، اشجار، زراعت و …) به منظور ثبت مشخصات دقیق ملک و مستند سازی محتویات پرونده ها
۷- آماده سازی پرونده­ ها جهت تقویم و ارزیابی قیمت ملک یا خسارات مربوط، با لحاظ کلیه شرایط و ضوابط قانونی و تعیین کارشناس یا هیأت کارشناسی رسمی جهت قیمت­گذاری
۸- تهیه صورت مجالس تفکیکی جهت هریک ازاراضی وا ملاک
۹- تنظیم و اخذ انواع گواهی، تعهدات و اقرارنامه های رسمی لازم از اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با موضوع
۱۰- آماده سازی پرونده جهت حضور در دفترخانه برای انجام تشریفات ثبت رسمی انتقال اسناد
۱۱- پیگیری و اجرای تشریفات قانونی و کلیه مراحل مندرج در مواد ۸و ۹ “قانون نحوه خرید و تملک اراضی جهت اجرای طرحهای عمومی” در مورد اراضی و املاکی که امکان توافق یا معامله با مالکین آنها میسر نگردیده است .
۱۲- انجام کلیه اقدامات حقوقی و اداری لازم جهت مستندسازی اراضی ملی،دولتی، موقوفه و منابع طبیعی تصرف شده توسط کارفرما، مطابق با شرایط، ضوابط و قوانین و مقررات مربوط به هریک از آنها
۱۳- دفاع حقوقی و قضائی از اقدامات مستندسازی در مراجع قضائی و قانونی و نیز طرح دعاوی در محاکم و سایر مراجع قانونی علیه هر شخص حقیقی و حقوقی به منظور پیشبرد برنامه مستندسازی
۱۴- تعامل با ادارات، سازمانها و مقامات محلی و ارتباط با مراجع رسمی و قضائی به نمایندگی از کارفرما
۱۵- هماهنگی و تعامل با اداره کل اموال دولتی وزارت امور اقتصادی و دارائی، کمیسیون مستندسازی ریاست جمهوری و کمیسیون مواد ۳۱ و۳۲ جهت ثبت نهایی مستندسازی و تحویل مدارک و مستندات آنها به کارفرما