موسسه تخصصی خدمات حقوقی عدالت ایرانیان در راستای تسهیل ارائه خدمات مــــــشاوره به عموم بویژه در موارد بحرانی از جمله پیـــــشامدهای پیش بینی نشده و نیاز فوری به حــمایت تخصصی مشاوره ای امکان برقراری ارتباط با متخصصین را بصورت تلفنی فراهم نموده است.

لازم به ذکر است که ارئه خدمات مشاوره تلفنی صرفا محدود به این مورد نیست. چه بسا به صرفه بودن مشاوره تلفنــــــــی از لحاظ زمان و هزینه و در درسترس بودن آن با توجه به پیشرفت تکنولوژی و تغییر شکل ارتباطات از قالب صرفا رودررو به اشکال غیر حضوری از جمله دیگر عوامل استقبال عموم به این شکل از دریافت خـــدمات مشاوره ای است.

ازجمله زمینه ها و مسایل ارائه خدمات مشاوره به صورت تلفنی:
مسایل فردی
مسایل زوجی
مسایل خانوادگی
مسایل تحصیلی
مسایل شغلی و سازمانی
مسایل مربوط به حوزه توانبخشی